‘s muenschter
‘s muenschter
‘s muenschter
1984
Face A
1. d’astrokomisch ühr vum müenschter (Egles)
2. Roraff, Roraff an de wand (Egles)
3. Schneckelied (Mertz - Egles)
4. ‘s muenschter (Egles)
5. Nonsens (Egles)
6. In mueder’s Stuebele (Traditionnel)

Face B
7. De Böibe (Egles)
8. Vun Hie (Ferdinand Bastian - Egles)
9. Strosburjer Midinettle (Emma Muller - Egles)
10. Min Liedel (Egles)
11. Harischwanzlied (André Weckmann - Egles)
12. Mikele (Egles)